بانوی اردیبهشت

من یک بانوی اردیبهشت به معنای واقعی کلمه هستم. من و همسرم اسپیدار در یه روز زیبای پاییز ازدواج کردیم و بازهم توی یه روز زیبای پاییز منتظر جوجک زیبایمان هستیم ... اینجا همون دفترچه خاطرات قدیمی من هست که حالا شکلش عوض شده ...

شهریور 97
1 پست
شهریور 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
9 پست
آذر 87
5 پست
یاسی
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...